Dịch vụ tư vấn chuyên môn

Dịch vụ hoạch định chiến lược cấp chuyên môn, xây dựng phòng ban, quản lý vận hành các phòng ban độc lập trong tổ chức