Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược phân bổ lợi nhuận

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính là một trong những nguồn vốn quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp, và chúng ta sẽ cần phải sử dụng nguồn lực này một cách cẩn trọng và hiệu quả.

Chiến lược kiểm soát nguồn vốn

Chúng tôi định hướng và đưa ra một hệ thống các chỉ dẫn cụ thể sẽ giúp đội ngũ lãnh đạo của doanh nghiệp nhận biết được các chỉ số tài chính quan trọng nhất và cách thức để điều chỉnh.

Chiến lược phân bổ nguồn vốn

Đây là chiến lược đặc biệt quan trọng. Chúng ta sẽ cần phải phân bổ nguồn vốn một cách cân bằng để đảm bảo cho mọi mắt xích trong doanh nghiệp luôn có đủ ngân sách để hoạt động.

Chiến lược gọi vốn

Theo từng giai đoạn phát triển cụ thể của doanh nghiệp, chúng tôi đưa ra các lựa chọn tối ưu nhất về nguồn vốn, và chỉ ra rất rõ cách thức để doanh nghiệp tìm kiếm và thuyết phục nhà đầu tư.

Nghiên cứu tài chính

Chúng tôi xuất phát từ việc nghiên cứu chi tiết về mô hình kinh doanh và cách thức doanh nghiệp vận hành, và đồng thời, thu thập dữ liệu tài chính của các công ty có mô hình tương tự.