Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Xây dựng bộ quy tắc ứng xử

Chúng tôi nghiên cứu và văn bản hoá các quy tắc về những việc nên làm và những việc không được làm tại công ty, tạo ra một hành lang an toàn để tổ chức có thể phát triển một cách bền vững.

Đào tạo chuyển giao bộ máy

Sau khi thiết kế bộ máy tổ chức công ty, chúng tôi sẽ chuyển giao toàn bộ hệ thống tài liệu và tổ chức các hoạt động đào tạo trực tiếp, đảm bảo đội ngũ của doanh nghiệp nắm được trọn vẹn.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn

Tất cả các công việc trong tổ chức đều sẽ được thiết kế mẫu đầu ra chuẩn để doanh nghiệp có thể sử dụng được ngay, và nhờ đó, đảm bảo hệ thống chiến lược sẽ được triển khai đúng hướng.

Xây dựng hệ thống quy trình

Chúng tôi thiết kế quy trình làm việc cho toàn công ty một cách hệ thống, từ thực thi cho tới quản lý, từ quy trình riêng của từng vị trí công việc cho tới quy trình liên vị trí, liên phòng ban.

Thiết kế sơ đồ tổ chức công ty

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết mô hình kinh doanh để phân tách rõ từng vị trí công việc, từ đó, thiết kế một sơ đồ bộ máy tổ chức tối ưu cho toàn bộ công ty, đảm bảo không chồng chéo.

Xây dựng mô tả công việc

Ở từng vị trí công việc trong sơ đồ tổ chức, chúng tôi chỉ ra rõ nhiệm vụ, đầu ra, đầu vào, tiêu chí đánh giá, và bộ khung năng lực chuẩn mà người đảm nhận vị trí này cần phải đáp ứng được.