Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược hợp tác chiến lược trong sản xuất

Trong lựa chọn chiến lược này, doanh nghiệp sẽ không sở hữu bất kỳ nhà máy nào mà sẽ đi hợp tác với tất cả các đối tác sản xuất, từ đó, quản lý để họ sản xuất hàng loạt sản phẩm cho chúng ta.

Các chiến lược mắt xích trong sản xuất

Chúng tôi đi chi tiết và mô tả rõ cách thức để doanh nghiệp đảm bảo được hiệu quả 3 công việc lớn của quá trình sản xuất hàng loạt: thu mua, thiết kế nhà máy, và kiểm soát chất lượng.

Nghiên cứu sản xuất vận hành

Trước tiên, chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng về sản phẩm mẫu, và từ đó, thu thập và hệ thống tất cả các thông tin về toàn bộ chuỗi cung ứng phục vụ cho việc sản xuất hàng loạt sản phẩm này.

Chiến lược tự thiết kế nhà máy

Trong lựa chọn chiến lược này, doanh nghiệp sẽ kiểm soát hoàn toàn quá trình sản xuất, bao gồm cả việc quản lý máy móc, công nghệ, nhân sự, và đặc biệt là kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Chiến lược sở hữu nguồn cung ứng

Trong lựa chọn chiến lược này, chúng ta sẽ tập trung vào việc kiểm soát khu vực cung cấp nguyên liệu, trong khi các nhà máy và các yếu tố khác có thể thuê ngoài toàn bộ hoặc một phần.

Chiến lược thuê ngoài sản xuất (OEM)

Trong lựa chọn chiến lược này, doanh nghiệp sẽ chỉ cần cung cấp mẫu từ phòng R&D cho đội ngũ dịch vụ gia công hoặc OEM, và họ sẽ chủ động sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của chúng ta.