Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược nội dung truyền thông

Chúng tôi đưa ra một định hướng rõ ràng và cụ thể về các từ khoá quan trọng nhất cần được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các nội dung truyền thông, cùng với hình thức thể hiện của chúng.

Nghiên cứu truyền thông

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết về đối tượng khách hàng mục tiêu, đặc biệt là về nhận thức của họ đối với sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp, bên cạnh sở thích, hành vi xem thông tin của họ.

Chiến lược chi phí truyền thông

Chúng tôi hoạch định và chỉ ra cách thức phân bổ ngân sách để đảm bảo rằng doanh nghiệp sẽ có đủ nguồn kinh phí cho hoạt động truyền thông trong suốt quá trình kinh doanh của mình.

Chiến lược khoanh vùng đối tượng

Chúng tôi vạch ra một lộ trình chi tiết về thứ tự tiếp cận các nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp, nhằm tối ưu ngân sách và hiệu quả truyền thông ở từng giai đoạn.

Chiến lược kênh truyền thông

Chúng tôi thiết kế một hệ thống kênh truyền thông tối ưu gồm có 4 loại kênh: Mass, Offical, POS, và CRM, giúp doanh nghiệp từng bước tiếp cận và phân loại tất cả các đối tượng mục tiêu.