Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược đào tạo và phát triển

Chúng tôi thiết kế một lộ trình bài bản để đào tạo nhân sự từ khi họ mới gia nhập, mới là những thực tập sinh, cho tới khi trở thành chuyên viên, chuyên gia, và những người quản lý cao cấp.

Chiến lược đãi ngộ

Dựa trên các nghiên cứu hệ thống về nhu cầu con người ở môi trường làm việc, chúng tôi thiết kế một chính sách đãi ngộ phù hợp và tối ưu nhất cho tình huống cụ thể của doanh nghiệp.

Chiến lược tuyển dụng

Chúng tôi đưa một bản định hướng cụ thể và chi tiết về cách thức đa dạng để doanh nghiệp từng bước tìm kiếm, thu hút và chọn lọc người phù hợp cho từng vị trí trong doanh nghiệp của mình.

Chiến lược tạo nguồn nhân lực

Ở từng vị trí công việc trong bộ máy tổ chức của công ty, chúng tôi chỉ ra rất rõ ràng các nguồn nhân sự mà doanh nghiệp có thể nuôi dưỡng, thu hút, và tiếp cận bất cứ lúc nào có nhu cầu.

Nghiên cứu nguồn nhân lực

Chúng tôi nghiên cứu chi tiết về từng vị trí trong bộ máy tổ chức của doanh nghiệp, từ đó thu thập dữ liệu về tất cả các nguồn nhân sự hiện có có thể đáp ứng được yêu cầu của các vị trí này.