Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team đào tạo

Các thành viên của nhóm này sẽ chịu trách nhiệm thiết kế khung nội dung chương trình đào tạo, và sau đó, tìm kiếm chuyên gia và tổ chức các hoạt động đào tạo nội bộ trong doanh nghiệp.

Set-up team hành chính

Các thành viên của nhóm này sẽ không chỉ đơn giản là thực hiện các công việc về giấy tờ hay chấm công, nhiệm vụ của họ là thiết kế và xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Set-up team tuyển dụng

Các thành viên của nhóm này sẽ nhận được một hệ thống chi tiết các quy trình, khung mẫu và dữ liệu tuyển dụng để triển khai thành công các chiến dịch tuyển dụng của doanh nghiệp.

Set-up vị trí giám đốc nhân sự

Đây là người sẽ chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý nguồn nhân lực của doanh nghiệp, đòi hỏi sự am hiểu sâu sắc về bộ máy tổ chức của doanh nghiệp và năng lực đánh giá con người.