Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược tuyên ngôn thương hiệu

Chiến lược tuyên ngôn thương hiệu

Chiến lược tuyên ngôn thương hiệu là đầu ra đầu tiên trong 4 đầu ra của chiến lược thương hiệu. Chúng ta đã biết rằng, bản tuyên ngôn thương hiệu giống như lời hứa của doanh nghiệp đối với khách hàng và các đối tượng liên quan. Công việc tạo ra các bằng chứng cho bản tuyên ngôn thương hiệu cũng giống như việc doanh nghiệp thuyết phục mọi người tin tưởng vào giá trị lõi của doanh nghiệp.

Chúng ta có thể có những bản tuyên ngôn của cá nhân, tuyên ngôn của tổ chức và bản tuyên ngôn của một sản phẩm nào đó. Tuy nhiên, ở góc độ làm quản trị thương hiệu, chúng ta hiểu thương hiệu chủ yếu gắn với tổ chức, trong khi đó, sản phẩm chỉ là một bằng chứng. Chúng ta hiểu rằng, sản phẩm chỉ là một bằng chứng để tạo nên thương hiệu, tránh trường hợp chúng ta quản trị thương hiệu, nhưng chúng ta lại tập trung vào sản phẩm, vì một sản phẩm không thể tạo nên một mô hình kinh doanh.

Chúng ta sẽ chia bản tuyên ngôn thương hiệu thành 5 cấu phần, nói cách khác, bản tuyên ngôn thương hiệu sẽ bao gồm năm đầu ra chính: sư mệnh, tầm nhìn, giá trị lõi, triết lý kinh doanh, và năng lực lõi của doanh nghiệp. Trên đây là 5 đầu ra chính cần phải có khi doanh nghiệp làm một bản tuyên ngôn thương hiệu. Chỉ khi đảm bảo được năm đầu ra này, doanh nghiệp mới có được định hướng rõ ràng về mặt thương hiệu, và đó chính là cơ sở để chúng ta tạo ra bằng chứng cho thương hiệu.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình