Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Chiến lược kiểm soát nguồn vốn

Chiến lược kiểm soát nguồn vốn

Chiến lược kiểm soát nguồn vốn là một chiến lược quan trọng trong bốn chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp. Dưới góc độ kỹ thuật, bài toán này tập trung vào một bài toán kỹ thuật cụ thể. Tuy nhiên, ta nhìn vào nó với một góc độ chiến lược. Đây là một bước quan trọng để kiểm soát. Để làm điều này, chúng ta cần có dữ liệu và bản báo cáo tài chính để phân tích. Bằng cách phân tích báo cáo này, chúng ta có thể xác định các chỉ số và mục tiêu cho chúng. Nếu hoạt động kinh doanh tập trung vào các chỉ số này, có nghĩa là công ty đang diễn ra theo đúng hướng và đang an toàn. Tuy nhiên, nếu chúng lệch, chúng ta cần dừng lại và điều chỉnh.

Chiến lược này hoàn toàn dựa vào ba báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về các khái niệm trong mỗi báo cáo này. Bảng cân đối kế toán liệt kê tất cả các loại tài sản và xác định trọng số của từng loại. Các chỉ số quan trọng được đề cập ở đây là đòn bẩy tài chính và chỉ số thanh toán, giúp chúng ta hiểu khả năng sử dụng nợ và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cung cấp thông tin về doanh thu, lợi nhuận và các chi phí của doanh nghiệp. Hai chỉ số quan trọng được xem xét là chỉ số lợi nhuận và hiệu suất lao động. Chúng giúp đánh giá hiệu quả kinh doanh và hiệu suất lao động. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tập trung vào việc dòng tiền ra vào xảy ra khi nào. Quản trị đánh giá khoảng thời gian có thể gây thiếu vốn và xác định khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Các chỉ số khả năng thanh toán là yếu tố quan trọng để siết chặt các chính sách.

Tóm lại, việc áp dụng cân đối kế toán một cách chiến lược giúp kiểm soát và định ra mục tiêu. Điều này bao gồm việc sử dụng đòn bẩy và đảm bảo khả năng thanh toán hiệu quả, dựa trên thông tin từ các báo cáo tài chính.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình