Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Đánh giá bản chất là đi so sánh kết quả so với mục tiêu. Lúc đó thì chúng ta sẽ có 3 tình huống: Một là vượt mục tiêu. Hai là đạt đúng bằng mục tiêu. Ba là thấp hơn mục tiêu. Tuy vậy, cái kết quả đạt được đó, nó không quan trọng bằng việc: Nguyên nhân của những cái kết quả đó là gì?

Bản thân, nguyên nhân của mọi kết quả thực thi thì sẽ đến từ hai nhóm chính: Một là nhóm chủ quan. Hai là nhóm khách quan. Ở đây, khách quan, chúng ta hiểu là những tác động bên ngoài, ví dụ như các biến vĩ mô hoặc là các tác động mà chúng ta không lường trước được trong kế hoạch. Nếu một kết quả tệ xảy ra là do những nguyên nhân này, thì chúng ta có thiểu là doanh nghiệp đã làm chiến lược chưa chuẩn, tức là chưa có phương án để mà đánh giá những biến động này. Bên cạnh đó, nguyên nhân còn có thể đến từ chủ quan. Chủ quan có nghĩa là nguyên nhân nằm ở năng lực của người thực thi. Có thể người thực thi họ không có kiến thức, không có kỹ năng, hoặc không cái công cụ hỗ trợ tốt để thực hiện được cái công việc đấy. Thậm chí, cũng có thể mọi thứ họ có đủ, nhưng họ lại không có động lực để làm. Việc tìm ra được hai nguyên nhân đó, nó sẽ cho doanh nghiệp các giải pháp cho việc điều chỉnh sau này. Bản thân bước đánh giá là để phục vụ cho bước điều chỉnh ở phía sau.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình