Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bước tiếp theo trong công việc thiết kế bộ máy tổ chức là xây dựng quy trình làm việc. Quy trình làm việc bao gồm hai dạng là quy trình thực hiện ở từng vị trí và quy trình liên phòng ban chuyên môn.

Đầu tiên, quy trình thực hiện ở từng vị trí là các quy trình cụ thể áp dụng cho từng vị trí công việc trong tổ chức, chúng mô tả cụ thể những bước thực hiện, tiêu chuẩn, đầu ra, và khung năng lực cần để hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể tại vị trí đó. Thứ hai, quy trình liên phòng ban chuyên môn, là các quy trình mà các bộ phận hoặc phòng ban khác nhau của tổ chức phải tuân thủ khi họ cần làm việc cùng nhau để hạn chế tối đa mẫu thuẫn, đảm bảo tính liên kết và đạt mục tiêu của tổ chức. Vì vậy, việc xây dựng quy trình làm việc là một phần quan trọng trong việc tạo ra sự tổ chức hóa và hiệu quả trong hoạt động của tổ chức, giúp đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức hiểu rõ nhiệm vụ của họ và cách làm việc một cách chính xác và hiệu quả.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình