Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Khi công ty đã thực hiện hoạt động kinh doanh nhưng gặp các vấn đề và cần phải tái cấu trúc. Trong giai đoạn này, công việc của chúng ta là thành lập một ban dự án tái cấu trúc. Ban dự án tái cấu trúc sẽ bao gồm những nhân sự có năng lực tốt nhất. Nếu công ty đã có đủ các phòng ban, thì mỗi phòng ban nên cử một hoặc một số nhân sự tốt trong phòng ban đó tham gia vào ban dự án tái cấu trúc đó để có thể cùng nhau hoạch định chiến lược. Chúng ta cần phải làm việc cùng nhau về việc quyết định chiến lược và bộ máy tổ chức sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ thực hiện xây dựng và kiện toàn cơ cấu tổ chức. Sau khi kết thúc dự án, các nhân sự sẽ quay trở lại đúng phòng ban của mình. Tổng quan, nếu công ty thực hiện setup từ đầu thì việc hoạch định và xây dựng cơ cấu tổ chức sẽ rất dễ dàng. Trong trường hợp công ty phải tái cấu trúc, chúng ta nên lập thành một dự án độc lập và mời nhân sự trong công ty tham gia vào dự án tái cấu trúc đó.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình