Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tổng quan doanh nghiệp sẽ có 3 cấp độ chiến lược là: chiến lược cấp công ty, chiến lược cấp đơn vị kinh doanh, và chiến lược cấp chuyên môn. Trong đó, chúng ta sẽ có bảy chiến lược cấp chuyên môn, bao gồm: chiến lược thương hiệu, chiến lược sản phẩm, chiến lược sản xuất, chiến lược phân phối và bán hàng, chiến lược truyền thông, chiến lược nguồn nhân lực, và chiến lược tài chính. Ở từng chiến lược này, chúng ta sẽ cần phải xác định được tầm nhìn cụ thể của từng chuyên môn đó, đi cùng với cách thức để đạt được tầm nhìn.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình