Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Thiết lập mục tiêu thương hiệu

Thiết lập mục tiêu thương hiệu

Mục tiêu của các công ty hay các đơn vị kinh doanh thuộc công ty đều sẽ được xác định một cách rất rõ ràng về mặt các con số. Trong khi đó, mục tiêu của các mắt xích chuyên môn, đặc biệt là với mắt xích về thương hiệu, doanh nghiệp cần phải đảm bảo mục tiêu về chất lượng. Trong quản trị thương hiệu có bốn đầu ra chính là tuyên ngôn thương hiệu, bộ nhận diện, bằng chứng và lan tỏa thương hiệu. Để đánh giá được bốn đầu ra trong quản trị thương hiệu đó, chúng ta cần đặt mục tiêu cụ thể cho từng đầu ra của thương hiệu. Mục tiêu đầu tiên là mục tiêu về tuyên ngôn thương hiệu. Với nhóm mục tiêu này, chúng ta cần phải đặt mục tiêu cho tất cả năm hạng mục trong bản tuyên ngôn thương hiệu, đó là sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị lõi, triết lý và năng lực lõi của doanh nghiệp. Các mục tiêu về bản tuyên ngôn cần đảm bảo các tiêu chí như mức độ thể hiện đúng định vị, khả năng chuyển ngữ và mức độ dễ hiểu của bản tuyên ngôn. Với đầu ra thứ hai là về bộ nhận diện thương hiệu, các mục tiêu đặt ra cần phải đảm bảo được các tiêu chí về bảo hộ thương hiệu, về tính ứng dụng và về sự liên tưởng tới định vị, tuyên ngôn thương hiệu. Mục tiêu thứ ba là mục tiêu về bằng chứng thương hiệu. Việc thiết lập mục tiêu cho các bằng chứng thương hiệu là một công việc rất khó. Bởi vì, bằng chứng thương hiệu không phải điều mà doanh nghiệp muốn mà là có thể thực hiện được ngay. Bằng chứng thương hiệu còn phụ thuộc rất nhiều vào mô hình kinh doanh, vào năng lực và định vị của doanh nghiệp. Từ những cơ sở đó, chúng ta mới có thể tạo ra những bằng chứng phù hợp với thương hiệu. Mục tiêu cuối cùng là mục tiêu về lan tỏa thương hiệu. Thứ nhất, mục tiêu lan tỏa thương hiệu phải bao gồm các yếu tố như quy mô và độ phủ của thương hiệu dự kiến sẽ đạt được. Thứ hai, mục tiêu lan tỏa thương hiệu cũng phải bao gồm các yếu tố về mặt tương tác với truyền thông, với các đối tượng.

Chúng ta thấy rằng, chúng ta nên thiết lập những mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho từng giai đoạn, từng đầu ra của thương hiệu. Nếu doanh nghiệp đã có nền tảng về mục tiêu thương hiệu, thì những công việc quản lý vận hành còn lại sẽ trở nên rất đơn giản. Doanh nghiệp có thể dễ dàng đạt được mức độ lan tỏa cao, tăng tương tác với các đối tượng tác động, tăng doanh thu bán hàng, tăng nhân sự, tăng đối tác, và tăng khả năng cạnh tranh với đối thủ.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình