Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up team ý tưởng sản phẩm

Set-up team ý tưởng sản phẩm

Nhóm này có nhiệm vụ đi mô tả chi tiết về từng sản phẩm mới của doanh nghiệp. Dựa trên chiến lược sản phẩm đã được hoạch định từ cấp trên, nhóm này sẽ đi thu thập các dữ liệu rất cụ thể để từ đó, mô tả đầy đủ về đầu ra mẫu sản phẩm mới và cách thức để chế tạo ra nó. Người làm việc ở team này chủ yếu làm việc với dữ liệu và có sự đam mê đặc biệt đối với thống kê. Họ sẽ thu thập dữ liệu, tiến hành các phân tích so sánh, và đưa ra những kết luận logic. Dựa trên một lượng lớn các dữ liệu đã thu thập được, họ sẽ ra quyết định về đầu ra sản phẩm mới mà doanh nghiệp cần phát triển.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình