Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc tài chính

Set-up vị trí giám đốc tài chính

Chúng ta đã biết ba nhóm công việc chính của phòng tài chính đó là dự toán, kế toán và phân tích đánh giá tài chính. Cơ cấu căn bản của một phòng tài chính sẽ bao gồm bốn vị trí. Vị trí đầu tiên là vị trí giám đốc tài chính. Nhiệm vụ chính của một CFO bao gồm:

Quản lý tài chính tổ chức: CFO chịu trách nhiệm quản lý và giám sát tất cả các hoạt động tài chính của tổ chức, bao gồm quản lý tiền mặt, quản lý tài sản và nợ, và thực hiện các biện pháp để đảm bảo tài chính của tổ chức luôn ổn định và có lợi nhuận.

Lập kế hoạch tài chính: CFO tham gia vào quá trình lập kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn của tổ chức. Điều này bao gồm xác định các mục tiêu tài chính, dự đoán thu nhập và chi phí, và đảm bảo rằng tổ chức có đủ nguồn lực tài chính để đạt được các mục tiêu đề ra.

Quản lý rủi ro tài chính: CFO cần xác định và đánh giá các rủi ro tài chính có thể ảnh hưởng đến tổ chức và đề xuất các biện pháp để giảm thiểu hoặc quản lý rủi ro này.

Báo cáo tài chính: CFO phải chuẩn bị và công bố báo cáo tài chính cho các bên liên quan như các nhà đầu tư, cơ quan quản lý, và những người có quyền lực trong tổ chức. Báo cáo này thường bao gồm báo cáo lợi nhuận và lỗ, bảng cân đối kế toán, tài sản và nợ.

Tối ưu hóa tài chính: CFO thường tham gia vào việc tối ưu hóa cấu trúc vốn và quản lý tài chính để đảm bảo rằng tổ chức có thể tận dụng tối đa nguồn vốn và tài sản có sẵn.

Quản lý các hoạt động đầu tư và tài chính: CFO tham gia vào quản lý các hoạt động đầu tư, quản lý tài sản tài chính, và quản lý danh mục đầu tư của tổ chức để đảm bảo rằng các quyết định đầu tư được thực hiện một cách có lợi nhuận.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình