Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Set-up vị trí giám đốc sản xuất

Set-up vị trí giám đốc sản xuất

Trong việc xây dựng bộ máy sản xuất, doanh nghiệp cần phải chỉ định ít nhất bốn vị trí quan trọng. Vị trí đầu tiên là Giám đốc Sản xuất, người có trách nhiệm quyết định chiến lược sản xuất, tổ chức cơ cấu quản lý vận hành và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Để giữ vị trí này, người được đề cử cần đáp ứng hai tiêu chí quan trọng. Thứ nhất là nền tảng kiến thức và kinh nghiệm, đảm bảo họ có khả năng quản lý, đàm phán và kiến thức về sản xuất. Thứ hai là tính cách, những người giám đốc sản xuất cần phải có tính tối ưu hóa, sự tỉ mỉ và tinh thần cẩn trọng.

DANH MỤC DỊCH VỤ

Dành cho người chủ doanh nghiệp SME và Startup muốn hoạch định một hướng đi đúng và xây dựng một bộ máy tổ chức vững chắc ngay từ đầu

Dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động nhiều năm nhưng vẫn chưa thể nhân rộng được quy mô kinh doanh và cần phải thay đổi một cách toàn diện

Dành cho các doanh nghiệp có nhu cầu tối ưu hiệu quả thực thi và quản lý bằng việc ứng dụng các công nghệ mới nhất hiện nay để duy trì lợi thế cạnh tranh

Dành cho các doanh nghiệp đang bị thiếu hoặc yếu một hoặc một số mắt xích chuyên môn rất quan trọng trong mô hình kinh doanh của mình