Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Tác giả:

Hoàng Quốc Hưng

© Bản quyền thuộc về Bess & Company

Tổ chức bộ máy công ty

Tổng quan, toàn công ty sẽ được cấu trúc thành (1) Hội đồng Quản trị, (2) Ban Tổng Giám đốc, và 7 bộ phận chuyên môn: (3) Bộ phận Thương hiệu, (4) Bộ phận Sản phẩm, (5) Bộ phận Sản xuất, (6) Bộ phận Phân phối, (7) Bộ phận Truyền thông, (8) Bộ phận Nhân sự, và (9) Bộ phận Tài chính.

Chương 1: Tổng quan toàn công ty
Chương 2: Hội đồng quản trị
Chương 3: Ban tổng giám đốc
Chương 4: Bộ phận thương hiệu
Chương 5: Bộ phận sản phẩm
Chương 6: Bộ phận sản xuất
Chương 7: Bộ phận phân phối
Chương 8: Bộ phận truyền thông
Chương 9: Bộ phận nhân sự
Chương 10: Bộ phận tài chính

Hoàn thành biểu mẫu để tải xuống tài liệu miễn phí.

Các nhãn hiệu: Bess Business School, Bess Career, The Bess Review, Marsal và chương trình Lean MBA thuộc quyền sở hữu của Bess & Company.
Bản quyền thuộc về Bess & Company. Vui lòng không Reup dưới mọi hình thức khi chưa thông báo và được cấp phép.